§1                              

Föreningen har som syfte att samla och engagera bilentusiaster kring det gemensamma intresset för den svenska raggarkulturen samt arrangera sammankomster och annat för likasinnade.

§2.            Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen

 

§3             Firmatecknare        

Firmatecknare skall vara 3 varav 2 i förening vilka utses av styrelsen

(föreslås Ordf, v. Ordf och kassör)

§4             Verksamhets- och räkenskapsår

a         Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte.

b        Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

c         Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemslista, inventarieförteckning m.m. ) tillhandahållas revisorerna senast 30 dagar före ordinarie årsmöte.

 

§5             Revision  

Revisor/-erna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sist förflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 2 veckor före ordinarie årsmöte.

 

§6             Medlemsskap

a         För att antas som medlem skall 18 års ålder uppnåtts.

b        För fullvärdigt medlemskap, med rätt att bära klubbmärke e.t.c., krävs godkännande på styrelsemöte eller årsmöte, efter en prövotid på normalt 6 månader.

c         Blivande medlem skall deltaga på möten och aktiviteter som klubben arrangerar samt visa sitt intresse för föreningens fortlevnad.

d        Familjemedlemmar under 18 år äger rätt till tillhörighet i föreningen utan medlemskap, under förutsättning att förälder är medlem.

 

§7             Medlemsavgifter och medlemskort

a         Medlem erlägger en årsavgift vilken skall betalas före januari månads utgång varje nytt år.

b        Medlemskort får ej utlånas eller överlåtas.

 

§8             Utträde   

Medlem som ej betalat medlemsavgift senast sista inbetalningsdag, och ej kunnat presentera en giltig orsak till utebliven betalning, anses utträtt från föreningen.

 

Medlem som vill utträda ur föreningen meddelar styrelsen därom, och är omedelbart skild därifrån.

 

Vid utträde från föreningen bör ryggtryck & övriga klubbmärken omgående borttagas och i förekommande fall återlämnas.

 

Detta gäller även familjemedlemmar om ingen behörig medlem finns kvar i familjen.

 

§9             Uteslutning

Medlem som grovt missköter sig och/eller ej följer föreningens föreskrivna stadgar tilldelas varning.

Varning beslutas om och skickas ut av styrelsen till vederbörande medlem.

Vid en andra varning inom en period av 2 år sker uteslutning

 

Medlem som uteslutits från föreningen äger rätt att vid möte med föreningen söka ändring i styrelsens beslut.

 

Om utesluten eller utträdd medlem åter vill söka medlemskap hos föreningen får denne göra så i enlighet med § 1.

 

Vid uteslutning från föreningen SKALL ryggtryck & övriga klubbmärken omedelbart borttagas och i förekommande fall återlämnas.

 

§10           Styrelsen

 

a         Föreningens verksamhet drivs av en styrelse bestående av:

ordförande, vice ordförande, 3-5 ledamöter samt 2 suppleanter.

 

b        Ledamot i styrelsen och valberedare utses vid ordinarie årsmöte av röstberättigade medlemmar.

 

c         Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant, som styrelsen utser, för tiden intill nästföljande årsmöte.

 

d        Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

 

e         Styrelsen ska verka för föreningens mål och tillvarata dess intressen.

 

f          Ordföranden är klubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad.

 

g        I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in i ordförandes ställe.

 

h        I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, och nedan angivna åligganden bör tillkomma sekreteraren och kassören, nämligen:

 

Sekreterare

a         Att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden, samt tillse att styrelsen får del av dessa.

b        Att registrera och förvara inkommande skrivelser

c         Att om ordföranden icke bestämmer annat, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior på dessa, samt att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

Kassör

a         Att uppbära alla avgifter till och verkställa alla utbetalningar för föreningen.

b        Att föra fullständig kassabok över föreningens räkenskaper.

c         Att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilket även införas av föreningen förvärvade priser.

d        Att om styrelsen icke annat bestämmer, förvara nämnda priser.

e         Att till betryggande belopp försäkra klubbens tillhörigheter.

 

§11           Revisor/-erna           

Revisor/-erna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sist förflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 2 veckor före ordinarie årsmöte.

§13           Årsmöte

 

Årsmöte hålls innan mars månads utgång

 

§14           Rösträtt

a         Rösträtt tillkommer medlem som erlagt medlemsavgift och som under året uppnått en ålder av lägst 18 år.

b        Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

c         Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men ej förslagsrätt.

 

§15

Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

 

§16           Inför årsmöte

Inför årsmöte skall i god tid (2 veckor) medlemmarna tillsändas

a         Revisionsberättelse

b        Verksamhetsberättelse

c         Valberedningens förslag

 

§17           Ordinarie årsmöte

 

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden:

 

1. Fråga om mötets behöriga utlysande.

2. Val av               a) Mötesordförande.
                              b) Mötessekreterare.

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

4. Verksamhetsberättelse.

5. Revisionsberättelse.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revision avser.

7. Medlemsärenden och Medlemsavgifter

8. val av                a) Ordförande tillika styrelsens ordförande ojämna år

                              b) Vice ordförande tillika styrelsens v. ordf. jämna år

                              c) Ledamöter i styrelsen

                              d) Suppleanter i styrelsen

 

§18           Konstituerande Möte                                

 

I anslutning till årsmöte skall ett konstituerande möte hållas, där styrelsen utser firmatecknare, kassör och sekreterare.

 

§19           Styrelsmöte och klubbmöte   

 

a         Styrelsemöte skall hållas minst 4 gånger/år

b        Om inte särskilda skäl finnes för annat, kan medlem eller annan person bjudas in under styrelsens möte.

c         Under dessa möten äger styrelsen rösträtt och inbjudna yttranderätt.

d        Om behov föreligger kan ordförande utöver kalla till extra styrelsemöte och/eller klubbmöte, varvid kallelse bör utgå minst 7 dagar före.

e         Beslut i fråga om ekonomisk natur får ej fattas, om frågan inte varit upptagen i föredragningslistan för vederbörligt möte.

 

 

§20           Extra årsmöte                          

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Anledningen kan t.ex. vara att vid behov ersätta en eller flera ledamöter.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om revisor eller minst 50% av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.

Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

§21           Beslut

 

a         Beslut fattas genom acklamation ( Ja-rop utan omröstning )

eller avgöras genom votering om så begärs.

b        Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet.

c         Om vid öppen votering, som icke avser personval, uppstår lika röstetal skall det förslag gälla som biträdes av ordföranden;

d        vid val och sluten omröstning ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

e         Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

 

§22           Upplösning av föreningen

a         För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett skall vara årsmöte.

b        I beslut om upplösning skall tillgångar efter att räkningar och kvarvarande utgifter betalats, skänkas till Cancerfonden.

c         Om det skulle uppstå ett underskott vid upplösningen skall de som varit medlemmar under det gångna året solidariskt betala dessa

Senaste kommentaren

19.08 | 08:06

Söndagen 4 september har Bengt i Eksjö ÖPPET HUS kl.13:00 VI BJUDER PÅ FIKA ,TREVLIG MUSIK M.M. DÅ ÄR NI VÄLKOMNA

07.05 | 07:13

Kan man vara med o köra i en lada eller Hyundai oas. Har en kassettspelare med en kasset av Gunnar Wiklund.

11.12 | 08:43

Vore trevligt med foto och en liten presentation på medlemmar, styrelse och kanske supporters

23.06 | 08:09

Söndagen 4 juli (Amerikas nationaldag) kl.13:00 har vi fika o lite musik hos Bengt i Eksjö Välkomna frågor ring Bengt

Dela den här sidan