STADGAR ANTAGNA VID KLUBBENS INLEDANDE MÖTE 2005-10-15.

*Ändringar gjorda 17/9-17. 

Medlemskap

§ 1

18 års åldersgräns. Medlemskap i ACCS. Medlem väljs in tidigast 6 månader efter att visat intresse har meddelats på ett kvartalsmöte. Blivande medlem skall deltaga på kommande *kvartalsmöten & aktiviteter som klubben arrangerar & visa sitt intresse för ”Wheelers”  väl & ve. Inröstning sker på *kvartalsmöte eller årsmöte. Familjemedlemmar under 18 år har rätt till tillhörighet i klubben utan medlemskap men kan ej vara kvar på egen hand om ingen förälder är kvar som medlem. *Wheelers har beslutat att sluta med kvartalsmöten för att istället ha kombinerat styrelse och klubbmöte 1:a onsdagen kl 19 varje ojämn månad.

§ 2

Medlem som ej betalat medlemsavgift senast sista inbetalningsdag, och ej kunnat presentera en giltig orsak till utebliven betalning, anses utträtt från ”Wheelers”. Medlem som vill utträda ur ”Wheelers” meddelar styrelsen därom, och är omedelbart skild från  klubben. Vid utträde från ”Wheelers” SKALL ryggtryck & övriga klubbmärken omedelbart återlämnas eller bortsprättas. Gäller även familjemedlemmar om ingen behörig medlem finns kvar i familjen.

§ 3

Medlem som grovt missköter sig eller ej följer för ”Wheelers” föreskrivna stadgar, blir efter 2 stycken skriftliga varningar utesluten. Varning beslutas om på möte & skickas, till vederbörande medlem, ut av styrelsen. Medlem som uteslutits från ”Wheelers” äger rätt att vid möte med ”Wheelers” söka ändring i styrelsens beslut. Om utesluten eller utträdd medlem åter vill söka medlemskap hos ”Wheelers” får denne göra så i enlighet med § 1. Vid uteslutning från ”Wheelers” SKALL ryggtryck & övriga klubbmärken omedelbart återlämnas eller bortsprättas.

Medlemsavgifter och medlemskort

§ 4

Medlem erlägger en årsavgift på  f n 250 kronor vilket skall betalas före januari månads utgång varje nytt år. Medlemskort får icke utlånas eller överlåtas.  Gäller även att giltigt  ACCS-medlemskap finnes

Styrelsen

§ 5

”Wheelers” angelägenheter handlas av en styrelse bestående av ordförande och fyra ledamöter. Ledamot & valberedare i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den ledamot, som enligt den bestämda ordningen står i kö, för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.

§ 6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

§ 7

Styrelsen ska verka för ”Wheelers” framåtskridande och tillvarata dess intressen. Ordföranden är klubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in i ordförandes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, och nedan angivna åligganden bör tillkomma sekreteraren och kassören, nämligen: Sekreterare: Att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden Att registrera och förvara inkommande skrivelser Att om ordföranden icke bestämmer annat, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior på dessa, samt att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse. Kassör: Att uppbära alla avgifter till och verkställa alla utbetalningar för ”Wheelers”, dock skall utbetalningar attesteras av ordföranden Att föra fullständig kassabok över ”Wheelers” räkenskaper Att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilket även införas av ”Wheelers” förvärvade pris Att om styrelsen icke annat bestämmer, förvara nämnda priser Att till betryggande belopp  försäkra klubbens tillhörigheter.

Möten

§ 8

Med ”Wheelers” hålles ordinarie årsmöte 1:a lördagen i mars dels ordinarie klubbmöte ojämna månader samt extra möten när så erfordras.

§ 9

Rösträtt tillkommer: medlem som erlagt medlemsavgift och som under året uppnått en ålder av lägst 18 år. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men ej förslagsrätt.

§ 10

Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§ 11

Vid ordinarie årsmöte förekomma följande ärenden: 1. fråga om mötets behöriga utlysande 2. val av a) ordförande                b) sekreterare för mötet 3. val av två justeringsmän jämte ordföranden justera protokollet 4. kommittéernas och styrelsens berättelse 5. revisorernas berättelse 6. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revision avser, medlemsärenden, medlemsavgifter 7. val av a) Wheelers ordförande tillika styrelsens ordförande                b) Wheelers ledamöter av styrelsen för en tid av 2 år                c) Wheelers suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år

Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

§ 12

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemslista, inventarieförteckning m.m. ) tillhandahållas revisorerna senast 30 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 13

Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sist förflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmöte.

Beslut

§ 14

Beslut fattas med acklamation ( Ja-rop utan omröstning ) eller avgöras genom votering ( öppen eller sluten ). Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet. Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal skall det förslag gälla som biträdes av ordföranden; vid val och sluten omröstning ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

§ 15

Beslut i fråga om ekonomisk natur får icke fattas, om frågan icke varit upptagen i föredragningslistan för vederbörligt möte.

§ 16

Vid eventuell upplösning skall tillgångar efter att räkningar och kvarvarande utgifter betalats gå till Cancerfonden. Om det skulle uppstå ett underskott vid upplösningen skall de som varit medlemmar under det gångna året solidariskt betala dessa.

Senaste kommentaren

19.08 | 08:06

Söndagen 4 september har Bengt i Eksjö ÖPPET HUS kl.13:00 VI BJUDER PÅ FIKA ,TREVLIG MUSIK M.M. DÅ ÄR NI VÄLKOMNA

07.05 | 07:13

Kan man vara med o köra i en lada eller Hyundai oas. Har en kassettspelare med en kasset av Gunnar Wiklund.

11.12 | 08:43

Vore trevligt med foto och en liten presentation på medlemmar, styrelse och kanske supporters

23.06 | 08:09

Söndagen 4 juli (Amerikas nationaldag) kl.13:00 har vi fika o lite musik hos Bengt i Eksjö Välkomna frågor ring Bengt

Dela den här sidan